Yönetim Kurulu üyeleri 29.06.2021 günü saat 11.00’de dernek merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 15/07/2021 günü saat 10:00’da dernek merkez adresinde aşağıda yazılı gündemle yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 24/07/2021 tarihinde aynı yer ve saatte aynı gündemle toplanılmasına; toplantının üyelere sms, e-posta ve web sitemizde ilan edilerek bildirilmesine karar verilmiştir.

Tüm kararlar oy birliğiyle alınmıştır.


GÜNDEM:

1) Açılış ve Yoklama

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

3) Divan Heyeti Seçimi

4) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018, 2019 ve 2020 yıllık faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi

5) 2018, 2019 ve 2020 yılları Denetçi raporlarının okunması

6) 2018,2019 ve 2020 Gelir- Gider tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki

7) Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası

8) Dernek Organlarının Seçimi

9) Dernek Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve kabulü

10) Dilek Temenniler ve Kapanış


Not: 2018, 2019 ve 2020 Faaliyet yıllarına ait Yönetim Kurulu Ve Denetçi Raporu ile Gelir/Gider
Tabloları toplantı tarihinden on beş gün önce dernek merkezinde ortakların tetkikine hazır
bulundurulacaktır.